Manifest

YTTRANDEFRIHETSMANIFESTET!

 

För Dig som vill veta mer.

Yttrandefriheten är fundamentet för ett fungerande samhälle. Den utveckling bort från ett fungerande samhälle som har skett under senare år, hänger i mångt och mycket ihop med att samhällsförstörande krafter aktivt har gått in för att inskränka yttrandefriheten.

 

Yttrandefriheten är ingen fri eller självklar rättighet. Den måste försvaras. I en del fall måste den t.o.m. återskapas. Alla dessa uppgifter faller på oss i Yttrandefrihetsrörelsen. Det här manifestet är framtaget med syftet att vara till hjälp och vägledning för oss i vårt arbete för yttrandefriheten.

 

Yttrandefriheten måste som utgångspunkt vara total. Undantag måste i princip ha beslutats på förhand efter fri och öppen debatt och ha till syfte att skydda enskildas liv, hälsa och heder, alternativt intressen som en bred majoritet anser är omistliga såsom rättssäkerhet, avtalshemlighet, valhemlighet, nationell säkerhet och andra av liknande betydelse för ett fungerande samhälle.

 

Yttrandefriheten måste vara opåverkad av politiska konjunkturer. Det som var möjligt att säga 1950 måste vara möjligt att säga även idag.

 

Yttrandefriheten är inte bara en fråga om att den som yttrar sig ska kunna vara trygg mot ingripanden från myndigheter, utan lagstiftaren och rättsväsendet måste aktivt skydda den som yttrar sig, mot trakasserier från intoleranta. Våld eller hot mot en person som använt sig av sin yttrandefrihet ska bestraffas på samma hårda sätt som övergrepp i rättssak eller annan privatjustis.

 

Yttrandefriheten är inte komplett om den inte även omfattar frihet från påtryckningar mot en persons omgivning. En person har inte full yttrandefrihet om det förekommer krav på hans omgivning att ta avstånd från denne. Man ska kunna umgås med vem man vill utan att behöva dela den personens åsikter och utan att behöva bli negativt stämplad på något sätt för den sakens skull.

 

Yttrandefriheten måste skyddas genom förbud mot att åsikter och yttranden ligger till grund för särbehandling av något slag. Det ska vara lika förbjudet att diskriminera någon för dennes åsikter, som det är förbjudet att diskriminera någon för dennes hudfärg. Den som t.ex. vägrar hyra ut en lokal, eller utesluter någon ur en fackförening på grundval av den drabbades åsikter, ska straffas som för annan diskriminering. Det ska också i princip vara omöjligt att förlora en anställning på grundval av yttranden på fritiden i en samhällsfråga. Public Service-media som normalt tillåter debatt i samhällsfrågor ska i princip inte tillåtas att från början helt utesluta debattinlägg från människor på grundval av åsikter.

 

Yttrandefriheten fordrar att den som vill uttrycka sin åsikt offentligt har rätt att känna sig trygg i detta. Det innebär att störande motdemonstrationer bör förbjudas. Alla måste få ha åsikten att en annan åsikt är fel och även rätten att uttrycka detta offentligt, men det får ske på annan tid eller plats än demonstrationen för den åsikt man demonstrerar mot, annars inskränks den första partens åsiktsfrihet.

 

Yttrandefriheten måste vara total tvärs över hela åsiktsspektret, utan undantag. Om så bara en person har en åsikt, så ska den åsikten vara lika fredad som andra åsikter. Det är den enda princip som alltid håller. Alla försök att värdera åsikter olika slutar ofta i konstaterandet att om en viss åsikt kan förbjudas, så kan på samma sätt alla åsikter utom en förbjudas.

 

Total yttrandefrihet tvärs över hela åsiktsspektret innebär naturligtvis inte att någon behöver tolerera att en annan person med minoritetsåsikt tvingar på andra människor sin åsikt, eller på ett olagligt sätt börjar förverkliga sina åsikter. Man måste få tycka vad man vill, men det innebär inte att man alltid får göra som man tycker. Den som har majoritet för sin åsikt har också långtgående makt att förverkliga den, men i ett fungerande samhälle kräver detta respekt och lyhördhet.

 

Yttrandefriheten behöver inte bara vara en kamp mot sina fiender, mot de som i egna syften vill inskränka yttrandefriheten, utan också en kamp för sin egen utveckling, en kamp för att återvinna den goda debatten och det goda samtalet. I den goda debatten och i det goda samtalet lyssnar man och får själv tala till punkt. Där finns ingen plats för hån, personangrepp eller "guilt by association". Där värderas argument på sina egna meriter, utan att debattledare eller debattdeltagare tillåts förstöra debatten med egna agendor. Ingen lagstiftning kan åstadkomma detta, utan bara genom att dessa principer får brett stöd under lång tid.

 

Yttrandefriheten är en fråga om att låta idéer och tankar tävla, mäta sig mot varandra, leva och utvecklas till potentiell nytta för alla. Västerlandet slog sig en gång ur stagnation, förtryck och elände genom tankefrihet och åsiktsfrihet. Dagens situation är att många makthavare på olika sätt och av egenintresse vill återgå till den gamla ofria situationen, i förlängningen till samma system som trakasserade Charles Darwin till tystnad och som fängslade Galileo Galilei. Det är vår mission i Yttrandefrihetsrörelsen att se till att dessa makthavare inte får som de vill.

Har Du frågor om Yttrandefrihetsrörelsen eller vill Du komma i kontakt med likasinnade?

Kontakta oss via e-post: Klicka Här

Copyright © All Rights Reserved